Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Bez hmyzu SK s.r.o. ako vlastníkom:

Spoločnosť Bez hmyzu SK s.r.o., sídlom Vtáčia 5915/44, 903 01 Senec, vás ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)  informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účel predaja tovaru a poskytovania služieb a s tým súvisiacich činností. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah a súbor zákonov, súvisiacich s účtovno-daňovou oblasťou. Z tohto dôvodu sú  nami požadované osobné údaje nevyhnutné na naplnenie zmluvných a legislatívnych požiadaviek. Vaše osobné údaje budeme poskytovať inštitúciám, len na základe legislatívnych požiadaviek a môžu byť spracúvané  spoločnosťami poskytujúcimi účtovné a mzdové služby, spoločnosťami poskytujúcimi IT služby a našimi zmluvnými partnermi, ktorí realizujú montážne a súvisiace činnosti. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od vysporiadania poslednej zákazky alebo od zaslania poslednej ponuky na základe vašej požiadavky.

Vaše osobné údaje súčasne budeme spracúvať aj pre účel zasielania informácií o prevádzkovateľovi, o jeho činnostiach a o oblasti jeho pôsobenia. Právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem, v zmysle ktorého vás chceme informovať o našich službách, aby ste nás mohli v prípade spokojnosti opakovane kontaktovať, informovať vás o spôsobe používania našich výrobkov z dôvodu ich trvácnosti i funkčnosti a minimalizovania našich servisných zásahov. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel nie je povinné a nie je prekážkou pre dodanie tovarov alebo služieb. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať spoločnosťami poskytujúcimi IT služby. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od zaradenia do zoznamu.

Ďalej vás informujeme, že v zmysle nariadenia GDPR máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.