Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti Bez hmyzu SK, s.r.o. prevádzkovateľ webu www.screenoverolety.sk

 

1. Úvodné ustanovenia
 

1.1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len RP) sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a zákona o ochrane práv a spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatnené práva objednávateľa zo zodpovednosti za škody (ďalej len „reklamácie").

 

1.2. Zhotoviteľ je obchodná spoločnosť Bez hmyzu SK, s.r.o. so sídlom Vtáčia 5915/44, 903 01 Senec, IČO: 47 369 825, IČ DPH: SK2023833438 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 98884/B.

 

1.3. Objednávateľ/kupujúci je subjekt, ktorý si u zhotoviteľa/predavajúceho objednal tovar alebo službu.

 

1.4. Platné znenie tohto reklamačného poriadku je zverejnené na webových stránkach spoločnosti Bez hmyzu SK, s.r.o. (www.screenoverolety.sk).

 

1.5. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s RP. Za zoznámenie s RP sa považuje aj jeho doručenie objednávateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom objednávateľovi pri predaji tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach zhotoviteľa (www.bezhmyzu.sk). Uzavretím zmluvy, popr. odberom tovaru, objednávateľ súhlasí so znením aktuálne platného RP.

 

2. Uplatnenie reklamácie
 

2.1 Reklamáciu uplatňuje kupujúci prostredníctvom vyplnenia webového kontaktného  formulára, dostupného na webovej stránke zhotoviteľa: www.screenoverolety.sk. Pri uplatňovaní nároku na reklamáciu musí byť kupujúci schopný, po vyzvaní, predložiť doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k tovaru/službe s identifikáciou reklamovaného výrobku.

 

2.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť uchovanie diela v stave zistenia reklamácie až do okamžiku prehliadnutia reklamovanej vady zodpovedným zástupcom zhotoviteľa, inak mu nie je možné priznať právo z vád tovaru/služby

 

2.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu v štandardných prípadoch do desiatich pracovných dní, v zložitých prípadoch do dvadsiatich pracovných dní po prijatí reklamácie objednávateľovi oznámiť, či reklamáciu uznáva alebo nie a informovať objednávateľa v akom termíne začne s odstraňovaním reklamovanej vady.

 

2.4. Predmetom reklamácie môže byť iba tovar/služba, na ktorom je vada brániaca riadnemu užívaniu. Osobné ujmy a akékoľvek iné následné a nepriame škody nie sú do tejto záruky zahrnuté.

 

2.5. Reklamácia môže byť vyriešená opravou, výmenou za nový tovar alebo poskytnutím primeranej zľavy po dohode s objednávateľom. Spôsob odstránenia reklamovanej vady na základe posúdenia reklamácie určí zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ posúdi reklamáciu objednávateľa ako neoprávnenú, má zhotoviteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na posúdenie reklamácie a v prípade opravy aj nákladov na opravu diela/služby zo strany objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ požaduje preverenie akosti tovaru/služby nezávislými inštitúciami, hradí si náklady spojené s odberom vzorky, príp. prevedením skúšok. V prípade, že výsledky takto prevedených nezávislých expertíz budú uznané ako nevyhovujúce príslušným predpisom a technickým normám, náklady na ich vyhotovenie hradí zhotoviteľ.

 

2.6. Nárok objednávateľa na poskytnutie zľavy nemôže byť vysporiadaný nezaplatením kúpnej ceny alebo jej časti zo strany objednávateľa. Nie je možný ani jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov zo strany objednávateľa.

 

3. Rozsah záruky
 

Vonkajšie screenové rolety

Reklamácia je oprávnená v prípade:

- nefunkčnosť rolety

- šikmý chod rolety mimo toleranciu udávanú výrobcom

Reklamačný nárok nemožno uplatniť na:

- vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom

- vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom inou neoprávnenou osobou (v prípade ak roleta primrzne o parapet, je to mechanické poškodenie a nie je možné uznať záruku. Preto odporúčame nestahovať roletu až po parapet v zimnom období, alebo sa pred jej použitím presvedčiť, či spodná lišta nie je primrznutá) 

- vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku 

- vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok

Z reklamácie sú vylúčené:

- vady na povrchu, ktoré sú zjavné a neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom

- vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom

 

4. Alternatívne riešenie sporu
 

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/ ); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.